projekty uchwał
Sesja XLIII - 28-01-2014

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad            
1/ Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2013 rok.
5/  Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2013 rok.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 11.12.2013 roku.
7/  Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.12.2013 roku.
8/  Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,
3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
5. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
6. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2014-2016”,
7. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012-2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr 544/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku,
8. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
9. ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów,
10. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Szpitalnej,
11. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Kobiałka,
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Jakubowskiego w Płocku,
13. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Armii Krajowej (obr. 1),
14. ustalenia nazwy stadionu,
15. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
16. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
17. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu,
19. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stefanowi Skulimowskiemu.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 21 stycznia 2014, godzina 09:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 725
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji