UCHWAŁA NR 880/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2015 rok.

 

 

UCHWAŁA NR 880/LII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 28 października 2014 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2015 rok”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm 2013 poz. 654 i 1318, z 2014r poz poz. 379 i 1072), art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 , zmiana 2013 poz. 645, 2014r poz. 379 i 1072), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2014 poz. 1118, zmiana 2014 poz 1146), Uchwały nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 r.  – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2015 rok”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

         Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 29 października 2014, godzina 09:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 476
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji