UCHWAŁA NR 328/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku.

UCHWAŁA NR 328/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej  w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje: 

                                     
§1

                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntu o pow. 160 m2 zlokalizowanego jako część działek nr nr  148/6 i 191/1 przy ulicy Nałkowskiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres  od 01.12.2003r. do 31.12.2004r.   


      
§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 984
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji