Uchwała Nr 787/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 4 Panu Pawłowi Garwackiemu z przeznaczeniem na działalność usługową

Uchwała Nr 787/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 4 Panu Pawłowi Garwackiemu z przeznaczeniem na działalność usługową  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ), oraz § 6 Załącznika Nr 1 Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych,  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 85,64 m2 zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 4 Panu Pawłowi Garwackiemu z przeznaczeniem na działalność usługową – warsztat ślusarski.

§ 2

Czas trwania najmu określa się na 8 lat.

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Pismem z dn. 28.07.2005 r. Pan Paweł Garwacki zam. ul. Wolskiego 3 m 75 zwrócił się z wnioskiem o wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 4. Przedmiotowy lokal od kilkunastu lat (na podstawie decyzji o przydziale lokalu użytkowego) użytkowany był przez Pana Alfreda Garwackiego – ojca wnioskodawcy, który prowadził w nim warsztat .
W lokalu znajdują się od lat na stałe zamontowane kilku tonowe maszyny służące działalności prowadzonej dotychczas przez Pana Alfreda Garwackiego. Pan Paweł Garwacki pragnie kontynuować działalność swego ojca. Przeznaczenie lokalu do przetargu spowoduje konieczność opróżnienia lokalu ze znajdujących się w nim maszyn. Usunięcie maszyn natomiast przewyższy ich wartość, a przede wszystkim spowoduje konieczność rozebrania ściany lokalu, co w efekcie spowoduje zniszczenie lokalu.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie decyzji odnośnie wynajęcia przedmiotowego lokalu wnioskodawcy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 945
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji