UCHWAŁA NR 412/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013

UCHWAŁA NR 412/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie:  uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2013, obejmujący zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowo - finansowym, zwany dalej WPI, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka (WPI) na lata 2009 - 2013 jest dokumentem aktualizującym poprzednio funkcjonujący Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013.
WPI ma na celu poprawę efektywności wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta oraz utrzymanie kontroli nad jakością techniczną i terminowością wykonywania zadań inwestycyjnych przy jednoczesnym uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju miasta, w tym zbiorowych potrzeb mieszkańców Płocka. Zawiera on listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z określeniem źródeł finansowania, w rozbiciu na lata 2009 – 2013.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka wskazuje również zadania przewidziane do zrealizowania po 2013 roku. Do najistotniejszych zadań zostały załączone opisy rzeczowe.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 14:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 795
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji