Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 515/XXVII/04
S T A T U T trzyletniej S z k o ł y S p e c j a l n e j P r z y s p o s a b i a j ą c e j d o P r a c y

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 515/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku

 

S T A T U T

trzyletniej

S z k o ł y   S p e c j a l n e j 

P r z y s p o s a b i a j ą c e j  

d o   P r a c y

 

 

 


Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.


1.Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
2.Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej "Szkołą", z dniem jej utworzenia włączona zostaje do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku, zwanego dalej "Ośrodkiem", z siedzibą przy ul. Lasockiego 14 w Płocku.
3.Organem prowadzącym Szkoły jest Miasto Płock.
4.Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
5.Szkoła kształci w cyklu trzyletnim uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


§ 2.


Szkoła jest placówką publiczną w rozumieniu art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami/:
1)zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2)przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4)przestrzega ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

Rozdział II.
CELE I ZADANIA SZKOŁY.
§ 3.


1.Wychowanie w Szkole służy rozwijaniu u ucznia poczucia wrażliwości, odpowiedzialności i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.
2.Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji i wolności.
3.Szkoła zapewnia edukację uczniów ze szczególnym uwzględnieniem:
a)poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
b)umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
c)uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości społecznej,
d)wspierania rozwoju sprawności psychoruchowej uczniów przez prowadzenie niezbędnych zajęć,
e)zapewnienia uczniom udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój, zgodnie z indywidualnymi wskazaniami, rozpoznania poziomu sprawności warunkującego opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych


§ 4.


Podstawowymi dokumentami pracy dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są:
1)Szkolny Zestaw Programów Nauczania obejmujący całość podstawy programowej zajęć edukacyjnych w cyklu nauczania,
2)Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów,
3)Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania określający szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
uchwalone decyzją Rady Pedagogicznej.


§ 5.


Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§ 6.


Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną oraz zapewnia bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych na terenie i poza terenem Ośrodka.

 

Rozdział III.
ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA.
§ 7.


Organami Szkoły są:
1.Dyrektor Szkoły,
2.Rada Pedagogiczna,
3.Samorząd Uczniowski,
4.Rada Rodziców.


§ 8.


1.Dyrektor Szkoły w szczególności:
a)kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
b)planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
d)wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, podjętych niezgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
e)zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i zadań Szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;
f)opracowuje i przedstawia projekt planu finansowego szkoły do zaopiniowania radzie pedagogicznej, dysponuje środkami w nim określonymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
g)współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
h)realizuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
i)wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych odrębnymi przepisami oraz akty prawa wewnętrznego;
j)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:
a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników oraz prowadzenia ich spraw osobowych;
b)przyznawania nagród oraz udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
c)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
3.Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.Dyrektor Szkoły zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole.


§ 9.


1.Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej kieruje jej pracą, a przede wszystkim:
a)przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej 1 raz w semestrze wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania i informacje o działalności Szkoły;
b)zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz optymalne warunki pracy dla nauczycieli i uczniów;
c)odpowiada za przygotowanie planów pracy Szkoły i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
d)przedstawia organowi prowadzącemu Szkołę arkusz organizacji pracy szkoły na dany semestr oraz aneksy do ww. arkusza;
e)w uzgodnieniu z Radą pedagogiczną przydziela nauczycielom obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, zgodnie z ich kwalifikacjami i obowiązującymi przepisami;
f)przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia semestralne wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
g)zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym;
h)na bieżąco zapoznaje Radę pedagogiczną z aktualnie obowiązującymi aktami prawa oświatowego;
i)inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Szkoły.
2.Dyrektor Szkoły zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.


§ 10.


1.Rada Pedagogiczna Szkoły jest organem kolegialnym, stanowiącym integralną część Rady Pedagogicznej Ośrodka. Realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.W skład Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
5.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych, oraz w miarę bieżących potrzeb.
6.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej. Jest osobą odpowiedzialną za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie, miejscu i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.


§ 11.


1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
b)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
c)uchwalanie Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców;
d)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
e)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów za rażące naruszanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Statutu Szkoły;
f)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
g)uchwalenie regulaminu własnej działalności.
2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b)projekt planu finansowego Szkoły;
c)wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d)propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.


§ 12.


1.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.
2.W przypadku określonym  w ust. 1 organ uprawniony do odwołania zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.


§ 13.


1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2.Samorząd Uczniowski Szkoły wchodzi w skład Samorządu Uczniowskiego Ośrodka.
3.Reprezentacją ogółu uczniów jest Rada Uczniowska - organ Samorządu.
4.Samorząd Uczniowski działa na podstawie opracowanego regulaminu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.


§ 14.


1.Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych spraw uczniów, takich jak:
a)prawo do zapoznania się ze szkolnym programem nauczania oraz Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
c)prawo do organizowania działalności oświatowej, kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem;
d)prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
2.Samorząd Uczniowski może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które bezpośrednio dotyczą problemów uczniów.


§ 15.


1.Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów.
2.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4.Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
5.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
6.W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
7.Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.


§ 16.


1.Rodzice / opiekunowie prawni uczniów mają prawo do:
a)poznania zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz dokumentów, w oparciu o które pracuje Szkoła;
b)zapoznania z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
c)opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktycznego Szkoły;
d)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce swoich dzieci;
e)stałych spotkań z nauczycielami w sprawach nauczania i wychowania, ich częstotliwość ustalają rodzice wraz z wychowawcami, nie rzadziej jednak niż dwa razy w semestrze.


§ 17.


1.Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w Statucie Szkoły i własnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
2.Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.


§ 18.


1.Wszystkie spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
2.Jeśli stroną sporu jest Dyrektor Szkoły, wówczas organem właściwym do jego rozstrzygnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący Szkołę.
3.Rozstrzygnięcia Dyrektora Szkoły i organu prowadzącego są ostateczne.


§ 19.


Z dniem włączenia Szkoły do Ośrodka, kompetencje organów Szkoły przejmują odpowiednio:
1.Wicedyrektor Ośrodka, będąc jednocześnie Dyrektorem Szkoły;
2.Rada Pedagogiczna Ośrodka;
3.Samorząd Uczniowski Ośrodka;
4.Rada Rodziców Ośrodka.

 

Rozdział IV.
ORGANIZACJA SZKOŁY.
§ 20.


1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym semestrze określa arkusz organizacji pracy Szkoły, stanowiący część składową arkusza organizacyjnego Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, ustalonego na podstawie planu nauczania i planu finansowego Szkoły.
2.Arkusz organizacyjny Szkoły opracowuje Dyrektor Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku, a organ prowadzący Szkołę zatwierdza do dnia 30 maja danego roku.
3.W arkuszu organizacyjnym Dyrektor Ośrodka zamieszcza w szczególności informację o:
a)liczbie pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
b)ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
c)liczbie klas, grup wychowawczych, semestrów
d)liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz potrzeb uczniów, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.
5.Organizacja zajęć określona w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 4 opiniowana jest przez Radę Pedagogiczną.


§ 21.


1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.Na ich podstawie Dyrektor Ośrodka przygotowuje wewnętrzną organizację placówki, która powinna być podana do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze.


§ 22.


1.Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2.Zasady rekrutacji uczniów na dany rok szkolny określa Dyrektor Ośrodka zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
3.Liczebność uczniów w oddziale specjalnym wynosi od 6 do 8.
4.W przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
5.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach.
6.Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są realizowane w oddziałach oraz zespołach międzyoddziałowych.
7.W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności w centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a daną jednostką.


§ 23.


1.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 20 ust.4.
2.Cele statutowe Szkoła realizuje w oparciu o bazę techniczno - dydaktyczną /klasopracownie, pracownie do przedmiotów zawodowych, bibliotekę, świetlicę, zaplecze sportowe i socjalne, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze/ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Płocku.

 

Rozdział V.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§24.


Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, nie będących nauczycielami, określają odrębne przepisy.


§ 25.


1.Obowiązkiem nauczyciela jest:
a)odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w tym pełna realizacja programów nauczania;
b)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas obowiązkowych i innych zajęć szkolnych;
c)dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły;
d)bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
e)udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
f)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
g)realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły, a także doraźnie przydzielonych przez Dyrektora;
h)przestrzeganie prawa oświatowego;
i)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Nauczyciel powinien indywidualnie podchodzić do spraw każdego ucznia. Ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących jest spraw osobistych i rodzinnych.


§ 26.


Nauczyciel ma prawo do:
a)dobrze zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
b)wpływania na życie Szkoły przez działalność w Radzie Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych, zrzeszania się w organizacjach związkowych działających na terenie Szkoły;
c)pomocy ze strony Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w Przypadku trudności w pracy;
d)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
e)ochrony i poszanowania godności osobistej;
f)rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami;
g)nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h)korzystania z funduszu socjalnego zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego w Szkole.


§ 27.


1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.
2.Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.


§ 28.


1.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z zatrudnionych nauczycieli, zwanemu dalej "wychowawcą".
2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby wychowawca pracował z danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego uczniów, ich potrzeb, a także warunków środowiskowych Szkoły.
4.Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim:
a)organizowanie pracy oddziału klasowego;
b)otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z wychowanków;
c)czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów;
d)czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów prawa szkolnego;
e)poznawanie osobowości uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań a także warunków rodzinnych;
f)koordynowanie wszystkich prac związanych z przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczego i rewalidacyjnego w trakcie danego roku szkolnego;
g)zapoznanie uczniów i rodziców z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów a także z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania;
h)współdziałanie z innymi nauczycielami, uzgadnianie i koordynowanie działań dydaktyczno - wychowawczych i rewalidacyjnych;
i)dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej oddziału klasowego oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno - wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły.
5.Wychowawca ma prawo korzystać, w zależności od potrzeb, z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych placówek oświatowych, naukowych i służby zdrowia.

 

Rozdział VI.
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA
§ 29.


Uczeń ma prawo do:
a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i rewalidacji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
b)warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
c)ochrony i poszanowania godności osobistej;
d)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie pedagogicznym;
e)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza to dobra innych osób;
f)poznania regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
g)sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce;
h)korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i księgozbioru Ośrodka;
i)wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
j)uczestnictwa w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych;
k)korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
l)uzyskiwania właściwej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


§ 30.


Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza dotyczących:
a)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
b)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
c)przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
d)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.


§ 31.


1.Za dobre wyniki w nauce, aktywny udział  w życiu Szkoły oraz nienaganną postawę w Szkole stosuje się wobec uczniów następujące rodzaje nagród:
a)pochwała wychowawcy na forum klasy;
b)pochwała Dyrektora w obecności uczniów całej Szkoły;
c)list pochwalny Dyrektora Szkoły do rodziców / opiekunów prawnych;
d)dyplom uznania,
e)nagrodę rzeczową.
2.Szczegółowe zasady nagradzania uczniów określa regulamin Szkoły.


§ 32.


1.W przypadku nie przestrzegania obowiązków ucznia zawartych w niniejszym statucie stosuje się następujące rodzaje kar:
a)upomnienie wychowawcy udzielone  wobec klasy;
b)nagana dyrektora wobec uczniów szkoły;
c)skreślenie z listy uczniów
2.Rodzaj kary dostosowuje się do rodzaju popełnionego wykroczenia.
3.Od kary udzielonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, zaś od kary udzielonej przez Dyrektora służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Obowiązuje pisemna forma odwołania.
4.Organy odwoławcze mają 14 dni od wpłynięcia odwołania na jego rozpatrzenie. Ich rozstrzygnięcia są ostateczne.

 

Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.


1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 097
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji