U C H W A Ł A Nr 59/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 820/XXXIX/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia gimnazjum publicznego oraz nadania aktu założycielskiego gimnazjum.
U C H W A Ł A Nr 59/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr 820/XXXIX/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie założenia gimnazjum publicznego oraz nadania aktu założycielskiego
gimnazjum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zm. z 1996 r. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Dz. U.Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W uchwale Nr 820/XXXIX/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia gimnazjum publicznego oraz nadania aktu założycielskiego gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 wyrazy „ z tymczasową siedzibą przy ul. Czwartaków 6” zastępuje się wyrazami „przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 2a”.
2. w załączniku Nr 1 do uchwały Akcie Założycielskim , o którym mowa w § 2, wyrazy „z tymczasową siedzibą przy ul. Czwartaków 6” zastępuje się wyrazami „przy ulicy gen.Tadeusza Kutrzeby 2a”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.09.2002 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 763
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji