Uchwała Nr 939/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr 939/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365. Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419,    Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 895/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych.”,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, ma miejsce, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych trzech lat, nie przekracza kwoty 100 tys. euro.”,

3) w § 6 w ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione, w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, osoby zamieszkałe na terenie miasta Płocka: bezrobotne                      i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku lub te, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.”,

4) w § 8 w ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) informacji o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat, w tym zaświadczeń o pomocy de minimis;”,

5) w załączniku nr 1 w części  „Załączniki do wniosku” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat, w tym zaświadczeń o pomocy de minimis;”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie uchwały zmieniającej jest wdrożeniem opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, który zaproponował kilka zmian w celu zapewnienia zgodności przedmiotowej uchwały z rozporządzeniem Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L   nr 10 z 13.01.2001).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 919
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji