UCHWAŁA NR 636/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 636/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka.          
    
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r.  Nr 172,  poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art.22 ust. 1,3,4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72 poz.619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz. 504) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr 185/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 254/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007 r., uchwałą Nr 540/XXXVIII/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.  i uchwałą Nr 597/XLII/09 z dnia 27 października 2009 r. wprowadza się następującą zmianę:

-  w załączniku  nr 2 pn. ,,Wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych tych jednostek, realizowanych na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów” w części ,,Przedszkola miejskie ” w kolumnie 5 „Przeznaczenie dochodów” dodaje się pkt 8 w brzmieniu ,,Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

W projekcie Uchwały proponuje się rozszerzenie katalogu źródeł wydatków rachunków dochodów własnych w przedszkolach miejskich o następujący zapis: wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.
Powyższe umożliwi miejskim przedszkolom wydatkowanie środków uzyskiwanych z wpływów określonych przez organ stanowiący zgodnie z Uchwałą Nr 185/XII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 254/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku , Uchwałą Nr 540/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr 597/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 08:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 884
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji