UCHWAŁA NR 261/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu Płocka Karta Familijna 3+.

UCHWAŁA NR 261/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Płocka Karta Familijna 3+”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 80, poz. 717;Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm.: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, zm.: z 2006 r.Nr 17, poz. 128, zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, zm.: z 2011 r. Nr 40, poz. 230; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842, zm.: z 2011 r. Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622) Rada Miasta Płocka uchwala się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się do realizacji na terenie Miasta Płocka Program „Płocka Karta Familijna 3+”.
§ 2
Ilekroć w Uchwale mowa jest o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program „Płocka Karta Familijna 3 +”;
2) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkującą w Płocku, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje;
3) Karcie - należy przez to rozumieć „Płocką Kartę Familijną”.

§ 3
1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych.
2. Program został zainicjowany z potrzeby solidarności z rodzinami, które podjęły trud i odpowiedzialność wychowania liczniejszego potomstwa.
3. Istotą Programu jest promocja dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmocnienia jej kondycji.

§ 4
Podstawowymi celami Programu są:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku;
2) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych.
§ 5
Cele Programu zawarte w § 4, realizowane będą przez:
1) wykorzystanie medialnych, wizualnych, edukacyjnych, informacyjnych i okazjonalnych form promocji;
2) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji o znaczeniu rozwojowym rodziny;
3) troskę o uwzględnienie wartości oraz rozeznanych i zdiagnozowanych potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
4) inicjowanie i prowadzenie badań socjologicznych dot. rodzin wielodzietnych;
5) współpracę ze: szkołami i innymi placówkami w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych;
6) upowszechnienie treści, materiałów i wydawnictw informacyjno – edukacyjnych związanych tematycznie z problematyką rodzin wielodzietnych oraz służących im;

§ 6
Prezydent Miasta Płocka wyda Regulamin uzyskania i korzystania z Karty.

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 Urząd Miasta Płocka, realizując politykę prorodzinną, proponuje, wzorem niektórych miast w Polsce, wprowadzenie „Płockiej Karty Familijnej 3+”.
Program pozwoli na aktywizację rodzin wielodzietnych w zakresie wspólnego spędzania wolnego czasu oraz pełniejszego korzystania z propozycji placówek kultury i rekreacji.
Przyznanie „Płockiej Karty Familijnej 3+” rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Przy przyznawaniu Karty nie ma kryterium dochodowego. O przyznanie Karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których występuje 3 lub więcej dzieci.
Płocka Karta Familijna 3+ przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Płocku. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.
Szczegółowe zasady przyznawania Karty oraz wykaz placówek, które przystąpiły do programu, określi Regulamin wydany przez Prezydenta Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 591
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji