projekty uchwał
Sesja VIII - 24-04-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku.
4.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2006 rok.
5.Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2006 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka, opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2006 rok oraz opinii w dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2006 rok,

2)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,

3)przyjęcia programu pn. Płock dla Przedsiębiorczych - II edycja, skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą,

4)zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku,

5)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9,

6)przejęcia na własność Gminy Płock pojazdu,

7)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Mochowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Mochowo,

8)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Gozdowo,

9)przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Miasta Sierpca,

10)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Sierpc,

11)skargi Pana Krzysztofa Marka Niewiadomskiego zam. w Płocku dotyczącej zarzutów na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,

12)skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 17 kwietnia 2007, godzina 14:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 869
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 18 kwietnia 2007, godzina 12:20
  • Historia aktualizacji

  • 18 kwietnia 2007, godzina 12:20 Aktualizacja danych