UCHWAŁA NR 814/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

UCHWAŁA NR 814/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zmianami: Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679, z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

 

§ 1.

1. W rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014r. poz. 3612), wprowadza się następujące zmiany:

1) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. 1-go Maja 12 lok. 9 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2000,

- w soboty od godz. 800 do godz. 1400;

2) wykreśla się aptekę ogólnodostępną dotychczas prowadzoną na terenie Płocka  pod adresem ul. Borowicka 1 i określone dla tej apteki godziny pracy w poszczególne dni tygodnia;

3) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem al. Jana Pawła II 92 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2000,

- w soboty od godz. 800  do godz. 1500 ;

4) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. Kolegialna 38 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800  do godz. 2000,

- w soboty od godz. 800  do godz. 1400 ;

5) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem Al. Stanisława Jachowicza 17 określa się na nowo, w sposób następujący: 

- od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1200 oraz od godz. 1500 do godz. 2300,

- w soboty od godz. 700 do godz. 1200  oraz od godz. 1500 do godz. 2300,

- w niedziele od godz. 700 do godz. 1200  oraz od godz. 1500 do godz. 2300 ;

6) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem Al. Stanisława Jachowicza 40 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2000,

- w soboty od godz. 800 do godz. 1500.

2. W związku z ust. 1, załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014 r. poz. 3612), określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 079
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji