UCHWAŁA NR 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku

UCHWAŁA NR 411/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 3 ust.3, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2006 r. Nr 227 poz. 1658, Dz. U. Z 2007 r. Nr 140 poz. 984) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Przyjmuje się dokumenty towarzyszące „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku”:
1. Diagnoza część I. Ilościowo – analityczna – załącznik Nr 2
2. Diagnoza część II. Analiza jakościowa – załącznik Nr 3
3. Ocena spójności Strategii Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2022 roku z dokumentami zewnętrznymi – załącznik Nr 4
4. Wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku – załącznik Nr 5
5. Sprawozdanie z przebiegu prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka – załącznik Nr 6

§ 2

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do realizacji oraz monitorowania, oceny i aktualizacji Strategii.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
    

 

 

U Z A S A D N I E N I E


 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka została przyjęta Uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku i wyznaczała wizję (misję), kierunki rozwoju i cele szczegółowe. Aktualizacja przyjętej Strategii wynika zarówno z zapisów powyższej uchwały jak i konieczności weryfikacji przyjętych założeń do nowych warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
 Strategia  Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka została opracowana przy aktywnym udziale przedstawicieli społeczności lokalnej, Urzędu Miasta Płocka i jednostek podległych oraz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W wyniku prac Zespołu Opracowującego Strategię oraz Zespołu Koordynującego został przedłożony Prezydentowi Miasta Płocka komplet dokumentów stanowiący efekt prac nad Strategią  Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka. Niniejsza uchwała wytycza założenia rozwoju dla  Stołecznego Książęcego Płocka - miasta zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnego dla gości i inwestorów, a także wskazuje sposób planowania strategicznego dla Miasta Płock.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 14:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 525
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji