UCHWAŁA Nr 546/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku

UCHWAŁA Nr 546/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku
 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 58 ust. 1  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28,  poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320;  z 2001 r. Dz. U. Nr.111, poz. 1194 i Dz. U. Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz.  362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99 poz. 1001) oraz z § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146 poz. 1416) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Figielskiego z siedzibą w Płocku przy ulicy Kossobudzkiego 7 zmienia się dotychczasowe imię, nadając nowe „Kornela Makuszyńskiego”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka  

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 385
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji