Uchwała Nr 970/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 793/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie: przekazania na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 28 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Płocku.

Uchwała Nr 970/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 793/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie: przekazania na własność nieruchomości zabudowanej  położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 28 z przeznaczeniem na  podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o. o. z siedzibą w Płocku.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit.  h ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558, Nr 113,  poz. 984 i Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,   poz. 717, Nr 162,   poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102,   poz. 1055 i Nr 116  poz.1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441, Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 ) oraz art 13  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 roku Nr 261,  poz. 2603, Nr 281,  poz. 2782; Dz. U. z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 793/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie: przekazania na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 28 z przeznaczeniem na  podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o. o.  z siedzibą w Płocku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Płocka zamierza, zgodnie z ustaleniami  Uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zasad wnoszenia, cofania, i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach, nieruchomość zabudowaną   położoną  w Płocku przy ulicy Kolegialnej 28 wnieść jako wkład niepieniężny ( aport) na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o. o.  Realizacja powyższego jest niemożliwa ze względu na  Uchwałę Rady Miasta Płocka podjętą  w dniu 27 marca 2001 roku, która do chwili obecnej   nie została zrealizowana, postanawiającą o innym niż zamierzone przeznaczeniu cytowanej nieruchomości.
W związku z powyższym w celu stworzenia możliwości realizacji wniesienia przez Prezydenta Miasta Płocka wskazanej nieruchomości jako aport na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. zachodzi potrzeba uchylenia uchwały postanawiającej o innym od wskazanego jej przeznaczeniu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 430
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji