UCHWAŁA Nr 349/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr 349/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt. 2 i  § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników, zmienionej uchwałą nr 265/XVIII/07 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 grudnia 2007 r.:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w budżetowych jednostkach organizacyjnych Miasta Płocka oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników.”,
2) załącznik do uchwały pn. „Wykaz budżetowych jednostek organizacyjnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W celu ujednolicenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników wszystkich budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka proponuje się uchylenie uchwały nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych  budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników a także zmiana uchwały nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.  polegająca na rozszerzeniu wykazu budżetowych jednostek organizacyjnych objętych najniższym wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 800,00 zł. oraz wartością jednego punktu w złotych w wysokości 5,00 zł.

załącznik
do uchwały nr 349/XXIV/08
z dnia 27 maja 2008 roku

Wykaz budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka

1. Zakłady budżetowe
1) Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”
2) Zespół Szkół Technicznych
2. Jednostki budżetowe
1) Miejski Zarząd Dróg
2) Straż Miejska
3) Zarząd Jednostek Oświatowych – J.B.
4) Miejski Urząd Pracy
5) Izba Wytrzeźwień
6) Miejski Ogród Zoologiczny
7) Miejski Zespół Obiektów Sportowych
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9) Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy
10) Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
11) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
12) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
13) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
14) Dom Pomocy Społecznej
15) Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny
16) Miejskie Przedszkole Nr 2
17) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
18) Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi
19) Miejskie Przedszkole Nr 6
20) Miejskie Przedszkole Nr 8
21) Miejskie Przedszkole Nr 9
22) Miejskie Przedszkole Nr 10
23) Miejskie Przedszkole Nr 11
24) Miejskie Przedszkole Nr 12
25) Miejskie Przedszkole Nr 13
26) Miejskie Przedszkole Nr 14
27) Miejskie Przedszkole Nr 15
28) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16
29) Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia
30) Miejskie Przedszkole Nr 19
31) Miejskie Przedszkole Nr 20
32) Miejskie Przedszkole Nr 21
33) Miejskie Przedszkole Nr 25
34) Miejskie Przedszkole Nr 27
35) Miejskie Przedszkole Nr 29
36) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 „Bajka”
37) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier
38) Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół
39) Miejskie Przedszkole Nr 35
40) Miejskie Przedszkole Nr 37
41) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
42) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
43) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
44) Szkoła Podstawowa Nr 6
45) Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego
46) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej
47) Szkoła Podstawowa Nr 13
48) Szkoła Podstawowa Nr 15
49) Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
50) Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
51) Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego
52) Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego
53) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka
54) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej
55) Zespół Szkół Nr 1
56) Zespół Szkół Nr 2
57) Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich
58) Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II
59) Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku
60) Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego
61) Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera
62) Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy
63) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
64) III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej
65) Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
66) Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
67) Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
68) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
69) Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
70) Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A. J. Nowowiejskiego
71) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
72) Centrum Kształcenia Ustawicznego
73) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego
74) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
75) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
76) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
77) Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
78) Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
79) Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej
80) Internat LO im. Wł. Jagiełły
81) Internat LO im. Marsz. St. Małachowskiego
82) Żłobek Miejski Nr 1
83) Żłobek Miejski Nr 3
84) Żłobek Miejski Nr 4

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 520
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji