UCHWAŁA NR 667/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku”.

UCHWAŁA NR 667/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.: „Przebudowa instalacji oświetleniowej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.: “ Przebudowa instalacji oświetleniowej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 064
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji