projekty uchwał
Sesja LV - 31-08-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Do pobrania: projekty uchwał

Przewodniczący  Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 31 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Wręczenie Odznak ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH.
4/Informacja z realizacji Programu Rozwoju Turystyki w mieście Płocku w roku 2009.
5/Informacja nt. form pomocy świadczonych na rzecz rodzin poprzez instytucje – MOPS, organizacje pozarządowe w 2009 roku.
6/Wykorzystanie środków zewnętrznych (unijnych, budżet państwa,inne) na inwestycje w mieście Płocku.
7/ Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny w latach 2006 – 2010.
8/Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku.
9/Przyjęcie protokołu z obrad LII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010 roku.
10/Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku.
11/Przyjęcie protokołu z obrad LIV Nadzywczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2010 roku.
12/Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Medycznej w Płocku,
2.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Baczyńskiego i Wyszogrodzkiej w Płocku,
3.wyrażenia zgody na dopuszczenie do działania na terenie Gminy Miasto Płock Społecznej Straży Rybackiej, działającej na terenie powiatu płockiego,
4.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 262/7 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 244/2 położonej w Płocku przy Al. Jachowicza stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „Orbis” S.A.,
5.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 92 położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock,
6.zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Czwartaków oznaczonej jako działka nr 492/2 o powierzchni 1093 m² ,
7.wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Pożytku Publicznego,
8.trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
9.uchylenia Uchwały Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
10.zmiany uchwały Nr 620/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku,
11.konsultowania z Płocką Rada Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
12.likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową,
13.zmiany uchwały Nr 706/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego,
14.zmiany uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku oraz uchwałą Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku,
15.zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych,
16.zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
17.wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
18.emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
19.zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok zmienionej Uchwałą Nr 734/LII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010 roku,
20.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  poprzez udzielenie poręczenia kredytu,
21.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez MTBS Sp. z o.o.,
22.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytów na budowę mieszkań na wynajem dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5,
23.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia finansowego kredytów zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu  Mieszkaniowego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego MTBS Sp. z o.o.  na realizację budownictwa czynszowego,
24.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku” ,
25.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia  finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4  przy ulicy Armii Krajowej w Płocku” ,
26.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia  finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr  3, 4 i 5  przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”,
27.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia  finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku – Złoty Róg”,
28.zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia  finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku” ,
29.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
30.trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka,
31.przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka wyrażającego sprzeciw wobec obrotu tzw. „dopalaczami” na terenie miasta Płocka,
32.zmian w Statucie Miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
13/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
15/Interpelacje i zapytania radnych.
16/Odpowiedzi na interpelacje.
17/Sprawy różne.
18/Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka. 


             Przewodniczący
           Rady Miasta Płocka
            /-/Tomasz Korga   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 24 sierpnia 2010, godzina 12:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 261
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji