UCHWAŁA NR 679/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Płocku.

UCHWAŁA NR 679/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Płocku.

Na podstawie art. 166 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070, Nr 154 poz. 1787, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 188 poz. 1838, Nr 228 poz. 2256, z 2004 r. Nr 34 poz. 304, Nr 130 poz. 1376, Nr 185 poz. 1907) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz  § 1 uchwały Nr 314/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2004 - 2007 – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 14.02.2005 roku odwołać Panią Aldonę Lewandowską z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Płocku i dokonać wykreślenia pozycji 22  w załączniku nr 1 do uchwały Nr  314/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2004 – 2007.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 11:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 150
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji