UCHWAŁA NR 689/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

UCHWAŁA NR  689/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianą: Dz.U.z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r.. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. Z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 ust.1 dodaje się pkt.21 w brzmieniu:

“z osobami, które są właścicielami nieruchomości położonych w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią w rejonie ulicy Gmury w Płocku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, pod warunkiem nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Płock, o ile osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na terenie miasta Płocka.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


       Przewodniczący
           Rady Miasta Płocka
       
        Tomasz Korga

 


U z a s a d n i e n i e


 Wprowadzenie zmiany do uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, poprzez dodanie do § 2 ust.1 punktu 21, ma na celu stworzenie możliwości wynajęcia mieszkania osobom, które zamieszkują w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, jak również dzięki przejęciu własności tych nieruchomości pozwoli na uniknięcie w przyszłości negatywnych skutków zdarzeń związanych z powodziami oraz podtopieniami dla zamieszkujących tam osób.

 

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 408
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji