Uchwała Nr 768/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005.

Uchwała Nr 768/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 23 poz. 186) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.  z 2000r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz. 676., Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 595 i Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r., wprowadza się  zmiany:
1. na str. 17 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r.
Lp. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – kwota 248 000,00 zł, w tym:
- dysponentem do kwoty 5 000,00 zł jest Książnica Płocka”
Lp. 6 otrzymuje brzmienie:
„Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 170 000,00 zł”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.08.2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005r. uwzględnia realizację zadania dotyczącego utworzenia Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którym znajdą siedzibę organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność związaną z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W budynku będzie również sala konferencyjna oraz sala terapeutyczna z aneksem kuchennym. W celu właściwej organizacji pracy Miejskiego Centrum niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza rzeczowego. Wymaga to zmniejszenia środków finansowych w zadaniu IV Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast zwiększenia środków finansowych o kwotę 20 000,00 zł w zadaniu VI Programu dotyczącym utworzenia Miejskiego Centrum z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym: szklanki, filiżanki, czajniki, termosy, sztućce, tace, krzesła, fotele, gaśnice, wyposażenie biurowe.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 124
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji