UCHWAŁA NR 487/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 487/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: ustalenia  wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 , Dz. U. z 2002 r.  Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, / , w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 33, poz.264 ,  Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz.448 / oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1593 , Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806/    -  Rada Miasta Płocka ustala :

§   1

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 47, poz. 448), ustala się wynagrodzenie zasadnicze  dla Prezydenta Miasta Płocka w wysokości :

3.910 złotych miesięcznie / słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych/.


§   2

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia  2004 roku.

 


                                                                                        Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

 

 

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 02 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,  wynagrodzenie zasadnicze dla Prezydenta miasta / miasta na prawach powiatu / przysługuje  w wysokości nie niższej niż 3.910 złotych / trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych / ; wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Miasta Płocka ustalone przez Radę Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2002 r. / uchwała Nr 11/II/02/   wynosi 3.888 złotych / trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych/.
 Przepisy w/w rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 01 stycznia 2004 roku.
 Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia  dla Prezydenta Miasta Płocka jest Rada Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 058
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji