UCHWAŁA NR 892/LIII/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego.

UCHWAŁA NR 892/LIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 732 m2 oznaczonych numerami ewidencyjnymi  działek:  218/176, 218/178, 218/177 i części działki nr 218/175 (o pow. 413 m2) położonych w Płocku przy al. Kilińskiego (obr.9) dla Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący   

 Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 21 listopada 2014, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 005
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji