UCHWAŁA Nr 122/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny

UCHWAŁA Nr 122/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny

Na podstawie art.10 ust.2, art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 13 pkt.6a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć od Gminy Szczawin Kościelny pomoc finansową w wysokości 1.000,00 zł (sł.: jeden tysiąc  złotych) na poczet opłat związanych z pobytem mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny będących w stanie nietrzeźwości w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w 2007 roku.

§ 2

1    Szczegółowe warunki przyjęcia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu Gminy Płock i Gminy Szczawin Kościelny.
2.    Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.
 
§ 3
 
 Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa      Mazowieckiego.

§ 4
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
 
 
 
 
 
 
 


UZASADNIENIE
 
        Z analizy funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku w ciągu ostatnich lat wynika, że 30% pacjentów Izby Wytrzeźwień to mieszkańcy gmin, którzy w większości z różnych przyczyn nie uregulowali należności za pobyt w Izbie. Koszt utrzymania jednego pacjenta w 2006 roku stanowi kwotę 279,00 zł, natomiast opłata z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień jednej osoby wynosi 175,00 zł.
        W związku z powyższym wystąpiono do burmistrzów/wójtów gmin (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Drobin, Duninów, Gozdowo, Gąbin, Mała Wieś, Mochowo, Pacyna, Radzanowo, Rościszewo, Sanniki, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Słubice, Słupno, Wyszogród, Zawidz, Łąck, Gostynin, Sierpc), których mieszkańcy są pacjentami Izby Wytrzeźwień z prośbą o partycypację  w kosztach funkcjonowania Izby.
        Wolę udzielenia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku wyraziła Gmina Szczawin Kościelny, która zgodnie z Uchwałą Nr 36/VII/2007 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2007r. przeznaczyła na powyższy cel kwotę w wysokości 1.000,00 zł.
        W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia wymienionej pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny.
Szczegółowe zasady realizacji powyższego zobowiązania zostaną określone w stosownym Porozumieniu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 028
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji