UCHWAŁA Nr 210/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

UCHWAŁA Nr 210/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

Na podstawie art. 160  § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 131, poz. 1102, Nr 169, poz. 1410,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)  – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Na ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011 w głosowaniu tajnym zostały wybrane następujące osoby:
1. Chętkowska Janina Hanna
2. Grochulska Krystyna
3. Jankowska Krystyna
4. Kosińska Urszula Ewa
5. Kozłowska Wanda
6. Lewandowska Barbara Maria
7. Umiński Michał
8. Paśnik Małgorzata Bogumiła
9. Rzymkowska Teresa
10. Stokłosa Anna
11. Szczodrowska Beata
12. Szymański Krzysztof Antoni

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 027
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji