UCHWAŁA NR 320/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie wystąpienia Gminy Płock ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

UCHWAŁA NR 320/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie wystąpienia Gminy Płock ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Z dniem 31 marca 2008 roku wystąpić   ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych z siedzibą w Koszalinie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

W 2001 roku młodzież wystąpiła z wnioskiem, aby Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Rad Miejskich (obecnie Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych). W dniu 26.06.2001 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu.  Celem przystąpienia miała być wspólna wymiana doświadczeń, udział w szkoleniach, podnoszenie skuteczności działania oraz udzielanie wzajemnej pomocy formalno – organizacyjnej. Przystąpienie do w/w stowarzyszenia związane jest z płaceniem corocznie składki członkowskiej, natomiast młodzież od ponad 4 lat nie korzysta z tej formy przynależności, a miasto ponosi koszty uczestnictwa. W związku z powyższym zasadnym jest wystąpienie z Federacji. Wystąpienie nie wpłynie na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Płock, ponieważ przynależność do w/w Stowarzyszenia jest dobrowolna, a Statut Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych daje radom gmin prawo wystąpienia z Federacji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 109
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji