UCHWAŁA NR 501/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

UCHWAŁA NR 501/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe
w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 02 października 2003r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący zmiany przeznaczenia wschodniej części działki o nr ew. 646/41, zlokalizowanej w liniach rozgraniczających terenu 13 MW, z parkingu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z określoną linią zabudowy wzdłuż zachodnich granic działek
o nr ew. od 646/6 do 646/10 – odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.
W dniu 02.10.2003r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku dla terenu działki o nr ew. 646/41, będącej w jej wieczystym użytkowaniu.
W przedmiotowym piśmie spółdzielnia wnosi o przesunięcie linii zabudowy zwartej wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ew. 646/10, 646/9, 646/8, 646/7 i 646/6 oraz wprowadzenie
w miejscu projektowanego parkingu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem
Nr 973/2003 z dnia 28 listopada 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu. Ponadto  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego zarzutu skierował na sesję Rady Miasta Płocka.
Podczas XXII sesji w dniu 16 marca 2004r. Rada Miasta Płocka w drodze głosowania nie podjęła uchwały w sprawie nieuwzględnienia przedmiotowego zarzutu, tj. zmiany przeznaczenia wschodniej części działki o nr ewidencyjnym 646/41 zlokalizowanej w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MW z parkingu na zabudowę jednorodzinną.
W granicach terenu oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 13MW, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, winny być zabezpieczone miejsca parkingowe dla mieszkańców istniejących budynków wielorodzinnych.
Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Aby sprawdzić, czy proponowana zmiana przeznaczenia nie uniemożliwi spełnienie warunków ustalonych w przytoczonych przepisach przeprowadzono analizę miejsc parkingowych na przedmiotowym terenie.
W dokumentacji projektowej sporządzonej dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW przewidziano realizację około 247 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej oraz 10 budynków w zabudowie jednorodzinnej.
W miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ i Południe obowiązującym do 31 grudnia 2003r w czasie, kiedy następowała realizacja zabudowy mieszkaniowej w ramach przedmiotowego terenu oraz w ramach terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 21MN (zabudowa jednorodzinna) ustalono średni wskaźnik ilości miejsc postojowych w wysokości 1,3 miejsca / 1 mieszkanie.
W związku z powyższym wymagana ilość miejsc parkingowych wynosiła:
257 mieszkań x 1,3

       334 + 5 miejsc związanych z funkcją usługową (sklep spożywczy, apteka, gabinet stomatologiczny)

W rzeczywistości, w ramach zagospodarowania terenu zrealizowano około 135 miejsc postojowych (w tym 53 w liniach rozgraniczających ul. Czwartaków).
Z powyższego wynika, ze niedobór miejsc postojowych w stosunku do ustalonego obecnie wynosi około 204 miejsc postojowych.
Należy podkreślić także, iż zamiast projektowanych 76 miejsc w parkingu dwupoziomowym zrealizowano tylko 35 miejsc w poziomie terenu.
Likwidacja istniejącego parkingu w poziomie terenu (41 miejsc) i odstąpienie od realizacji parkingu dwupoziomowego poprzez wprowadzenie w to miejsce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o co wnioskuje Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, pogłębi ten deficyt do 251 miejsc (204 + 41 + 6 – dla obsługi zabudowy jednorodzinnej).
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż rezygnacja z istniejącego parkingu na rzecz zabudowy jednorodzinnej uniemożliwia, zgodne z przepisami, zabezpieczenie miejsc postojowych dla mieszkańców istniejącej zabudowy wielorodzinnej.
Za odrzuceniem zarzutu przemawia również fakt, iż obecnie samochody parkowane są w liniach rozgraniczających ulic: Czwartaków (blokując wyjazd na ul. Jana Pawła II) oraz Jana Pawła II (co dla bezpieczeństwa, ze względu na klasę ulicy – ulica zbiorcza, winno być wykluczone). Należy również uwzględnić rosnący wskaźnik motoryzacji i w kontekście wszystkich wyżej opisanych uwarunkowań brak jest uzasadnienia do ograniczania ilości miejsc parkingowych w ramach terenu użytkowanego przez wnioskodawcę.
W myśl art. 233 kodeksu cywilnego w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Jedną z ustaw ograniczających użytkownika wieczystego w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa użytkownika wieczystego, w tym ograniczać w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że zarzut winien być odrzucony w całości
i utrzymać ustalenia projektu planu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez użytkownika wieczystego z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 812
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji