U C H W A Ł A Nr 63/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie delegowania reprezentanta Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 63/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie delegowania reprezentanta Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 18 ust. 1 pkt. 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Delegować Pana KRZYSZTOFA ROLIRADA – Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr 1022/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie delegowania reprezentanta Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 626
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji