U C H W A Ł A Nr 60/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie nadania szkole imienia.
U C H W A Ł A Nr 60/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie nadania szkole imienia.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zm. z 1996 r. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Dz. U.Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1683) oraz § 1 ust. 4 Statutu Gimnazjum Nr 6 w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Nadać Gimnazjum Nr 6 z siedzibą w Płocku przy ulicy St. Jachowicza 20 imię Profesora Władysława Szafera.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 287
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji