Uchwała Nr 444/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 444/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca  2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 02 października 2003r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący zaprojektowania obsługi komunikacyjnej parkingu z ulicy Jana Pawła II  poprzez ulicę Wiśniewskiego – odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.
W dniu 02.10.2003r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako protest do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
W przedmiotowym piśmie wnosząca wnioskowała o: 
1.dopuszczenie urządzenia parkingu samochodowego na wysokości budynku oznaczonego nr 78 przy ul. Jana Pawła II,
2.dopuszczenie obsługi komunikacyjnej w/w parkingu poprzez wjazd od ul. Wiśniewskiego.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowe protesty i Zarządzeniem
Nr 1476/2004 z dnia 2 marca 2004r. postanowił o:
1)uwzględnieniu protestu dotyczącego możliwości urządzenia parkingu bezpośrednio przyległego do ulicy Jana Pawła II,
2)nieuwzględnieniu protestu w kwestii obsługi komunikacyjnej przedmiotowego parkingu
z ul. Wiśniewskiego.
Bezpośrednie połączenie parkingu z ul. Jana Pawła II poprzez wjazd od ul. Wiśniewskiego jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 w/w Rozporządzenia, odstępy między skrzyżowaniami drogi klasy Z (jaką jest ulica Jana Pawła II) z innymi drogami na terenie zabudowanym powinny być nie mniejsze niż 300m.  W związku z powyższym i z uwagi na projektowane do utrzymania skrzyżowanie ulicy Mazura, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 10KL1/2 z ulicą Jana Pawła II (3KZ1/4(2/2)), w projekcie planu rezygnuje się z połączenia ulicy Wiśniewskiego z ul. Jana Pawła II – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały . 
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
    
Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 146
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji