Uchwała Nr 829/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na zwolnienie z długu Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o..

Uchwała Nr 829/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zwolnienie z długu Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o..

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U. Nr 113,  poz. 984, Dz. U. Nr 153,  poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i w związku z art 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93; Dz. U.  z 1971 roku Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 roku Nr 11, poz 81, Dz. U. Nr 19, poz. 147, Dz. U. Nr 30, poz. 210; Dz. U. Z 1984 roku Nr 45, poz. 242; Dz. U. z 1985 roku Nr 22, poz. 99; Dz. U. Z 1989 roku Nr 3, poz. 11, Dz. u. Nr 33, poz 175, Dz. U. z 1990 roku Nr 34 poz. 198, Dz. U. Nr 55, poz. 321, Dz. U. Nr 79 poz 464; Dz. U. z 1991 roku Nr 107 poz. 464, Dz. U. Nr 115, poz. 496; Dz. U. Z 1993 roku Nr 17, poz. 78; Dz. U. z 1994 roku Nr 27, poz. 96, Dz. U. Nr 105, poz. 509, Dz. U. Nr 85 poz. 388; Dz. U. z 1995 roku Nr 83, poz. 417,  Dz. U. Nr 141, poz. 692; Dz. U. z 1996 roku Nr 114, poz. 542, Dz. U. Nr 139, poz. 646, Dz. U. Nr 149, poz. 703; Dz. U. z 1997 roku Nr 43, poz 272, Dz. U. Nr 12, poz. 23, Dz. U. Nr 115, poz. 741,  Dz. U. Nr 117, poz. 751; Dz. U. z 1998 roku Nr 117, poz. 758, Dz. U. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 1998 roku Nr 52, poz. 532; Dz. U. z 2000 roku Nr 22, poz. 271,  Dz. U. Nr 88, poz. 983, Dz. U. Nr 74, poz 855 i 857, Dz. U. Nr 114 , poz 1191; Dz. U. z 2001 roku Nr 11, poz. 91,  Dz. U. Nr. 71, poz 733, Dz. U. Nr. 145 poz. 1638, Dz. U. Nr 130 poz. 1450; Dz. u. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 141, poz. 1176; Dz. U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408, Dz. U. Nr 60, poz. 535, Dz. U.  Nr 64, poz. 592, Dz. U. Nr 124, poz. 1151; Dz. U. z 2004 roku Nr 91 poz. 870, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 172, poz 1804, Dz. U. Nr 162, poz 1692 i Nr 281, poz. 2783,
Dz. U z 2005 roku Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

1. Wyraża się zgodę na zwolnienie z długu  Spółki Zakład Utylizacji Odpadów   Komunalnych Sp.z o. o.   tytułem zwrotu Gminie Płock  nakładów finansowych , o których  mowa w ust. 2, które Gmina Płock poniosła na realizację  zadań inwestycyjnych  pn. „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych   w  Kobiernikach” i „ Rozbudowa Składowiska  Odpadów Komunalnych w  Kobiernikach  k/ Płocka”.
2. Kwotę  długu  , o którym mowa w  ust.  1 w wysokości 24 565 336, 29 zł stanowią:

1) kwota zaciągniętych przez Gminę Płock  pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych
    p n.:  „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych   w  Kobiernikach” i
    „ Rozbudowa Składowiska  Odpadów Komunalnych w  Kobiernikach  k/ Płocka równa 
    21 300 000, 00 zł, po uwzględnieniu umorzenia w kwocie 1 185 000, 00 zł  oraz wpłat
     dokonanych przez Spółkę w kwocie ogółem    738 455, 00 zł stanowi:
kwotę 19 376 545, 00 zł,

2)  odsetki
kwota 5 188 791, 29 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W latach 1999 – 2001 Gmina Płock realizowała zadania inwestycyjne pn;
  -”  Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka”  - realizacja 
      zadania zakończona w czerwcu 2000 roku,

– „ Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka” realizacja
      zadania zakończona w maju 2001 roku.

Źródłem finansowania wskazanych zadań inwestycyjnych były środki własne Spółki pochodzące z dopłat wnoszonych przez Gminę Płock – wspólnika w latach 1999 – 2000 ogółem kwota   23 746 033, 89 zł oraz środki pochodzące z pożyczek zaciągniętych przez Gminę Płock z Banku Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w latach 1998 – 2000  ogółem kwota 21 300 000, 00 zł
 Zgodnie z umowami zawartymi przez Gminę Płock z poszczególnymi  Pożyczkodawcami,  kwoty pożyczek przy uwzględnieniu odsetek  kształtują się jak niżej:
1)umowa z dnia 06. 10. 1998  z WFOŚ i GW
kwota     400 000, 00 zł,  odsetki      41 288, 75 zł
2) umowa z dnia 07. 07. 1999  z WFOŚ i GW
kwota   2 000 000, 00 zł,  odsetki   298 164, 05 zł
3) umowa z dnia 23. 05. 2000  z WFOŚ i GW
kwota      400 000, 00 zł,  odsetki     82 871, 67 zł
4) umowa z dnia 29. 03. 2000 z BOŚ       kwota    2 000 000, 00 zł,  odsetki   595 110, 61 zł
5) umowa z dnia 08. 09. 1998 z NFOŚ i GW
kwota   13 000 000, 00 zł,  odsetki 3 602 191, 24 zł
6) umowa z dnia 29. 09. 2000 z NFOŚ i GW
kwota     3 500 000, 00 zł, odsetki    569 164, 97 zł
Wskazane zadania inwestycyjne  realizowane były  jako zadania wspólne Gminy Płock i Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o. o..   Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Płock a Spółką w dniu 25 września 1998 roku, Spółka  pełniła funkcję inwestora zastępczego. Cytowana umowa zmieniona aneksami: z dnia 01 marca 1999 roku oraz z dnia 30 kwietnia 1999 roku określała poza innymi ustaleniami,  zasady zwrotu nakładów finansowych, które Gmina Płock wydatkowała na inwestycje,   pochodzących  z pożyczek, powiększonych  o całkowitą kwotę odsetek,  które zobowiązana została zwrócić Pożyczkodawcom. Natomiast  Spółka zgodnie z zasadami określonymi w  umowie,  zobowiązana została do spłaty  przedmiotowych nakładów finansowych  w 40 równych,  kwartalnych ratach płatnych do 10 – go dnia ostatniego miesiąca danego kwartału począwszy od  III kwartału 2001 roku. Realizacja powyższego przez Spółkę przedstawia się w następujący sposób:
– w miesiącu  grudniu    2001 roku dokonano wpłaty kwoty 353 455, 00 zł
– w miesiącu  kwietniu   2002 roku dokonano wpłaty kwoty 385 000, 00 zł.
Ponadto zgodnie z decyzjami  nastąpiło umorzenie  pożyczek w części odpowiadającej kwocie ogółem 1 185 000, 00 zł. Wobec powyższego Spółce pozostała do spłaty na rzecz Gminy, kwota  długu wraz z odsetkami równa 24 565 336, 29  zł.
 Aktualnie mija okres około pięciu   lat  funkcjonowana zakładu utylizacji odpadów i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych zrealizowanych  w ramach wskazanych   zadań  inwestycyjnych . Optymistyczne założenia ekonomiczne przyjęte w bussines planie na etapie realizacji zadań nie zostały osiągnięte z następujących względów:
– faktycznie dostarczana ilość odpadów komunalnych stanowiąca przeciętnie 36 000 ton w skali roku,  stanowi 60, 00% wielkości planowanej tj. 60 000 ton,
przychody osiągane ze świadczonych usług przez  Spółkę eksploatującą składowisko w skali roku w  kwocie 5 200 000, 00 zł stanowią  65, 82 % przychodów planowanych
tj. 7 900 000, 00 zł,
– wynik finansowy osiągany przez Spółkę eksploatującą składowisko w latach jego eksploatacji  był stratą oscylującą w przedziale kwotowym  500 000, 00 zł – 1 000 00, 00 zł
  Gmina  w celu uregulowania praw majątkowych  wniosła prawo własności wybudowanych obiektów  jako wkład niepieniężny (aport) na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Spółka  z o. o..  Ponadto na podwyższenie kapitału zakładowego zostało wniesione również prawo własności nieruchomości gruntowych w Kobiernikach o łącznej powierzchni 47, 05 ha. ,  na których zlokalizowane zostały powyższe obiekty oraz znajdują się  wyłączone z eksploatacji dwa składowiska odpadów.  Realizacja powyższego przyniosła znaczne zwiększenie kosztów, spowodowane:
– zwiększeniem kwoty odprowadzanego podatku od nieruchomości,
– realizacją wywożenia odcieków z wyłączonych z eksploatacji składowisk,
– realizacja monitoringu składowisk przez okres 30 lat według obowiązujących przepisów prawa
Rokowania najbliższych lat nie wskazują na tak znaczną,   korzystną zmianę sytuacji finansowej Spółki eksploatującej zakład utylizacji odpadów i składowisko odpadów komunalnych, która pozwoliłaby na wygospodarowanie w skali roku kwoty powyżej 1 000 000, 00 zł w celu realizacji spłaty poniesionych nakładów finansowych.
 Wobec zaistniałej sytuacji oraz mając na uwadze działania prowadzące do poprawy sytuacji finansowej oraz kondycji  na rynku lokalnym Spółki, w której wszystkie udziały w kapitale zakładowym są udziałami Gminy Płock, Prezydent Miasta Płocka reprezentujący wspólnika przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały, której podjęcie pozwoli na zwolnienie Spółki z długu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 101
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji