UCHWAŁA Nr 476/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalania diet dla radnych.

UCHWAŁA Nr 476/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalania diet dla radnych.

 Na podstawie art. 25 ust.4 i 6 oraz art. 37 b z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 163, poz.1568) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) i § 51 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03  Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 48, poz.1306)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Za podstawę do ustalania  wysokości diety radnego przyjmuje się 10% maksymalnej wysokości diety określonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 2.

Niżej wymienione osoby otrzymają miesięcznie:
a)Przewodniczący Rady Miasta – 10 diet,
b)Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 9 diet,
c)Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka i Przewodniczący Komisji Rady Miasta Płocka – 7 diet,
d)Wiceprzewodniczący Komisji Rady Miasta Płocka – 6 diet,
e)Radni Rady Miasta Płocka – członkowie Komisji Rady Miasta Płocka – 5 diet,

§ 3.

Przewodniczący  Rady Mieszkańców Osiedli, Przewodniczący Zarządów Osiedli lub inne osoby, będące członkami tych organów delegowanych przez tegoż Przewodniczącego za każdy udział w Sesji Rady Miasta  otrzymują diety w wysokości określonej w § 1.


§ 4.

1.Diety przysługują radnym Rady Miasta Płocka za uczestnictwo  w Sesjach Rady Miasta Płocka i w pracach co najmniej dwóch stałych Komisji obradujących na zasadach określonych w Statucie Miasta Płocka z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 ;
2.Wysokość diety ustala się zaokrąglając wyliczoną kwotę do pełnych złotych.
3.Wypłata diety następuje do dnia dziesiątego następnego miesiąca.
4.Za każdą nieobecność radnych na Sesji Rady lub posiedzeniu Komisji obniża się diety o 150,00 zł. Powyższe nie dotyczy radnych desygnowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do innej formy działalności na rzecz miasta Płocka. Zadanie pierwsze niniejszego ustępu nie dotyczy osób, o których mowa w § 2 pkt. a i b.
5.Jeżeli Radny lub osoba, o których mowa w § 2 pkt. d – g w ciągu miesiąca nie uczestniczy w pracach organów statutowych wówczas diety nie przysługują.
6.Ust. 4 nie dotyczy posiedzeń Komisji zwołanych w trybie krótszym niż 3 dni przed posiedzeniem danej Komisji.


§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci  moc uchwała  Nr 697/XXXII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zasad ustalania diet dla radnych zmieniona uchwałą Nr 850/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 148
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji