Uchwała Nr 846/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie  wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

Uchwała Nr 846/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

Na podstawie art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz.908, Nr 179 poz.1486 i Nr 180 poz.1497), art.92 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz.1568) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 636/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie wprowadza się następującą zmianę: w §3 dodaje się wyrazy „oraz w 2006 roku”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Nr 636/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku ustala wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Projekt niniejszej uchwały przedłuża termin jej obowiązywania do dnia  31 grudnia 2006 roku.
Należy zaznaczyć, że w projekcie uchwały nie zmieniono wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 07:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji