projekty uchwał
Sesja XLIV - 25-02-2014
                                                            OBWIESZCZENIE

                                               Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu  25 lutego 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad   
1/ Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za rok 2013.
4/ Realizacja polityki gospodarki odpadami w Płocku. Omówienie planów rozwojowych spółki miejskiej ZUOK Kobierniki.
5/ Omówienie zadłużenia miasta Płocka.
6/ Analiza funkcjonowania Centrum Sportowo – Widowiskowego Orlen Arena w roku 2013.
7/ Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2013 rok.
8/ Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2013 rok.
9/ Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2013 rok.
10/ Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.01.2014 roku.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” planowanego do wdrożenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
4. zamiaru likwidacji Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego,
5. zamiaru likwidacji Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej,
6. zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
7. zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową – Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r.,
8. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku,
9. zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
10. ogłoszenia o zamiarze zmiany siedziby filii bibliotecznej nr 5 przy ul. Tumskiej 11, wchodzącej w skład Książnicy Płockiej im Władysława Broniewskiego w Płocku do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich przy Pasażu Vuka Karadzica 1,
11. udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego,
12. zmiany uchwały nr 711/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
12/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/ Interpelacje i zapytania radnych.
15/ Odpowiedzi na interpelacje.
16/ Sprawy różne.
17/ Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka                                                                        
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 18 lutego 2014, godzina 08:57)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 823
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 18 lutego 2014, godzina 09:09
 • Historia aktualizacji

 • 18 lutego 2014, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  18 lutego 2014, godzina 09:00 Aktualizacja danych