Uchwała Nr 818/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Szkoła Marzeń”

Uchwała Nr 818/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Szkoła Marzeń”

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1, a także w związku z art.  92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102. poz. 1055) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 projektu o numerze 4/2.1a/2004  pn. „Szkoła Marzeń” do kwoty 218.755,00 zł. w tym:
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 – 88.000,00 zł.
b) Technikum Nr 4 – 50.680,00 zł.
c) III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – 80.075,00 zł.
2)podpisania umów z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej na przyjęcie środków finansowych, o których mowa w pkt. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 na realizację projektu pn. „Szkoła Marzeń” konieczne jest podjęcie działań umożliwiających  zawarcie umów dofinansowania z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej będącą instytucją wdrażającą.
Projekt obejmujący zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie realizowany będzie w latach 2005 – 2006 przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 4, Technikum Nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 510
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji