UCHWAŁA NR 102/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 102/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 26 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, , z 2011 r. Nr 10, poz. 388) oraz uchwały Nr 98/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka  – Rada Miasta Płocka:
§ 1
Na Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  Rady Miasta Płocka wybrała Panią Grażynę Cieślik.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodnicząca
                       Rady Miasta Płocka


                       Elżbieta Gapińska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 238
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji