Uchwała Nr 431/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok.

UCHWAŁA Nr 431/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie: zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177), oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Dokonać następujących zmian w Załączniku nr 14 - Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok:


Zwiększyć Przychody

wprowadzić:

poz. 3 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków  
              publicznych           z kwotą 1.000.000,00 zł.

wprowadzić:

§ 951- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków  
            publicznych                 z kwotą 1.000.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianach wynosi    104.800.000,00 zł.


Zwiększyć Rozchody

wprowadzić:

poz. 3 – Udzielone pożyczki          z kwotą 1.000.000,00 zł.

wprowadzić:

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty               z kwotą 1.000.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta Płocka po zmianach wynosi      17.930.000,00 zł.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
    


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku zaproponowano dokonanie zmiany w budżecie miasta Płocka na 2004 rok polegającej na zwiększeniu rozchodów i przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł. Powyższe zostało spowodowane rozważaniem możliwości udzielenia Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pożyczki na pokrycie bieżących zobowiązań.

Bardzo trudna sytuacja finansowa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wynika z konieczności natychmiastowego regulowania zobowiązań powstałych wskutek posiadania przez pracowników SzPZOZ prawomocnych wyroków sądu z tytułu wypłaty wynagrodzeń wynikających z ustawy „203”. Powyższe spowodowało konieczność ograniczenia innych płatności np. za leki, materiały diagnostyczne oraz energię.

Udzielenie pożyczki pozwoli na zachowanie płynności finansowej i prawidłową realizację usług medycznych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 717
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji