Uchwała Nr 743/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr 708/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy

Uchwała Nr 743/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca  2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr 708/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania  zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr 708/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy wprowadzić pkt. 21 w brzmieniu:

„Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Miodowej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Łukasiewicza, okres realizacji 2005r. – 2006 r.”

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy na realizację zadania pn. Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Miodowej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Łukasiewicza proponuje się dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 739
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji