UCHWAŁA Nr 201/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

UCHWAŁA Nr 201/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na  realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e, w  zw. z pkt 10 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.  Dz .U. 48, poz. 327) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. zawarcie  przez Gminę Płock – porozumienia  ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego dotyczącego współfinansowania i prefinansowania  projektu „Region Płocki – regionem europejskim”  na lata 2007 – 2010 w wartości wymaganej dla realizacji  projektu oraz dla zapewnienia płynności finansowej realizacji  projektu.
2. zaangażowania na cel, o którym mowa w ust. 1, środków w wysokości:
a/  w 2007 roku – 27 467, 10 zł - (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy)
b/  w 2008 roku – 53 920, 62 zł – (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia    złotych sześćdziesiąt dwa grosze)
c/  w 2009 roku – 49 041, 70 zł – (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden  złotych siedemdziesiąt  groszy)
d/  w  2010 roku – 37  661, 28 zł - ( trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych  dwadzieścia osiem groszy). 

§ 2
Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka na 2007 rok: dział 750, rozdział 75023, § 4700 -   01/WSO.I./G - Doskonalenie zawodowe pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji oraz Budżet Miasta Płocka na 2008 rok , 2009 rok i 2010 rok.


§ 3
Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE:
Realizacja projektu Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do którego przystąpiło Miasto Płock w wyniku porozumienia
nr 47/2005 zawartego w dniu 28 listopada 2005r oraz na podstawie uchwały NR 810/ XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku Miasto Płock  wymaga corocznego zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu.
Komitet Integracji Europejskiej pełniący funkcje Instytucji Pośredniczącej, po podpisaniu umowy przekaże kwotę dofinansowania udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii do wysokości stanowiącej równowartość 254.016, 00 euro. Powyższa kwota stanowi 84% całkowitego kosztu realizacji projektu, które otrzyma 16 gmin objętych porozumieniem. Pozostałe  16 % stanowić będzie udział własny gmin. Całkowita wartość projektu dla Miasta Płock wynosi 713 567, 32 zł.
Wydzielenie potrzebnych kwot nastąpi z budżetu przypadającego na doskonalenie
i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Płocka i nie będzie stanowić dodatkowego obciążenia Budżetu Miasta z tego tytułu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 119
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji