UCHWAŁA NR 48/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 48/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,   Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 i  z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 ) i §4 uchwały Rady Miasta Płocka nr 108/XVI/91 z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka - Rada Miasta Płocka postanawia:

§1
Wyraża się zgodę na używanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka określonego w Statucie Miasta Płocka przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku na okolicznościowym ryngrafie w celu popularyzowania idei patriotycznych, które ten herb upamiętnia.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 213
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji