Załącznik do Uchwały nr 363/XXII/2012
APEL do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP, Zarządu Województwa Mazowieckiego, radnych Sejmiku Mazowieckiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych

Załącznik do
uchwały nr 363/XXII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

APEL
do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP, Zarządu Województwa Mazowieckiego, radnych Sejmiku Mazowieckiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych.

Jako demokratycznie wybrani reprezentanci społeczności miasta Płocka, po konsultacjach z przedstawicielami innych gmin powiatu płockiego, kierujemy do Państwa stanowczy wniosek, mający na celu zwrócenie uwagi na wieloletnie zaniedbania w zakresie infrastruktury transportowej w regionie płockim.
Miasto Płock jest doskonale usytuowane w centralnej części Polski, jednak biorąc pod uwagę całość istniejącej infrastruktury drogowo-kolejowej oraz aktualne zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Płock jest  najgorzej infrastrukturalnie skomunikowanym polskim miastem ponad stutysięcznym. Przez Płock oraz jego okolice do roku 2015 nie planowana jest budowa żadnej autostrady ani drogi szybkiego ruchu. Jedynie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku przewiduje drogę ekspresową, łączącą Warszawę z Bydgoszczą, przebiegającą w odległości kilkunastu kilometrów od Płocka, jednak plany te są osadzone w dalekiej perspektywie czasowej, bez nakreślenia konkretnego opracowania przebiegu trasy i terminarza prowadzonych prac. Program Budowy Dróg Krajowych do 2015 roku nie przewiduje również budowy obwodnicy Płocka. Płock nie posiada drogi szybkiego ruchu, łączącej miasto nawet z niedaleko położoną stolicą. Alternatywą dla fatalnej infrastruktury drogowej w pobliżu Płocka mogłaby być infrastruktura kolejowa. Jednak Płock nie posiada również linii kolejowej do Warszawy (trudno za taką uważać połączenie przez Kutno lub Sierpc).
W obliczu zaniedbań w infrastrukturze drogowo-kolejowej najbardziej bulwersujący dla mieszkańców regionu płockiego jest fakt, że to właśnie w Płocku zlokalizowana jest największa firma przemysłowa w Polsce, a zarazem największy podatnik w kraju – Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. To z tego powodu do Płocka i z Płocka codziennie transportowane są tysiące ton różnego rodzaju substancji i surowców, w tym bardzo wiele substancji niebezpiecznych. Transport kolejowy dzieli aglomerację płocką w połowie, co w przypadku braku wiaduktów powoduje kilkanaście razy dziennie tworzenie się korków na centralnych ulicach miasta. Setki wypełnionych cystern kolejowych i samochodowych przejeżdżają codziennie przez gęsto zaludnione dzielnice miasta, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Płocka i okolic.
O skali zagrożeń świadczy fakt, że to właśnie w Płocku zlokalizowanych jest 5 (spośród 14 na całym Mazowszu) zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W żadnym innym mieście w Polsce nie ma takiego skupiska ZDR-ów. Czy dopiero katastrofa potrafi w Polsce zmobilizować decydentów do konkretnych działań?!
Niestety przez lata rządzący naszym krajem nie podjęli znaczących działań, zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej wewnątrz naszego miasta, a przede wszystkim lepszej komunikacji z innymi miastami.
W czasach, gdy większość unijnych i krajowych strategii i programów głosi hasła o „zrównoważonym rozwoju” oraz o „dbałości o środowisko naturalne” i „bezpieczeństwie mieszkańców”, powyższe dane pokazują na wieloletnie zaniedbania i lekceważenie społeczności regionu płockiego przez decydentów naszego kraju.
Mieszkańcy Płocka i regionu płockiego stanowczo domagają się wprowadzenia zmian w najważniejszych dokumentach kraju, traktujących o rozwoju sieci transportowej, uwzględniając w ich treści przynajmniej połączenie drogą ekspresową Warszawy z Płockiem do roku 2017.
W Płocku zaczynają się obywatelskie protesty przeciwko takiemu traktowaniu szóstego pod względem wytwarzanego PKB ośrodka miejskiego w Polsce. Jako radni płoccy i mieszkańcy tego miasta w pełni je popieramy.
Oczekujemy szybkich decyzji na szczeblu rządowym, jak i wojewódzkim  w zakresie wpisania budowy obwodnicy miasta Płocka i drogi ekspresowej Bydgoszcz - Płock - Warszawa do Programu Budowy Dróg Krajowych oraz weryfikacji planów, dotyczących modernizacji krajowej sieci kolejowej  z uwzględnieniem budowy linii Płock - Modlin. Oczekujemy również szybkiej realizacji tych inwestycji i nadrobienia wieloletnich zaległości infrastrukturalnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 18 kwietnia 2012, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 934
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji