UCHWAŁA NR 504/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie skarg Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR  504/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie skarg Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 223 oraz 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W związku z ponownymi skargami Pana Jerzego Maneckiego na  Prezydenta Miasta Płocka :
a) z dnia  31 grudnia 2008 r.  przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
b)z dnia 06 lutego 2009 r. przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku -
- zawierającymi te same okoliczności dotyczące stanu faktycznego w oparciu, o który podjęto uchwałę Nr 395/XXVII/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie  skargi Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka podtrzymuje się stanowisko Rady zawarte w uchwale Nr 395/XXVII/08 z dnia 30 września 2008 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęła skarga Pana Jerzego Maneckiego z dnia 31 grudnia 2008 r., przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie celem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka. Skarga z dnia 06 lutego 2009 r. została przekazana Radzie Miasta Płocka do rozpatrzenia postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 10.02.2009r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 18.02.2009r.)
Ponieważ skargi dotyczą Prezydenta Miasta Płocka i  zawierają te same okoliczności dotyczące stanu faktycznego w oparciu o który podjęto uchwałę Nr 395/XXVII/08 z dnia 30 września 2008 roku,  zgodnie art. 239 § 1 Kpa Rada Miasta może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Stanowisko to jak zostało wskazane, zostało już przedstawione skarżącemu w wyżej wymienionej uchwale. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 205
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 czerwca 2009, godzina 14:19
  • Historia aktualizacji

  • 16 czerwca 2009, godzina 14:19 Aktualizacja danych
    03 kwietnia 2009, godzina 08:15 Aktualizacja danych