UCHWAŁA NR 840/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie skargi Pana Rafała Jeznacha zam. w Płocku.


UCHWAŁA  Nr 840/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie skargi Pana Rafała Jeznacha zam. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)  oraz art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z 2010 r. Nr 122, poz. 826) - Rada Miasta Płocka:

§ 1.
Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana Rafała Jeznacha zamieszkałego w Płocku z dnia 5 października 2010 roku na bezczynność Prezydenta Miasta Płocka, wskazując, że właściwym organem jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


      Tomasz Korga


    

 

 

 

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Rafała Jeznacha  z dnia 5 października 2010 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 06.10.2010 r.) na posiedzeniu w dniu 18 października 2010 r.

W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi Komisji osobiście na posiedzeniu przez urzędników Urzędu Miasta Płocka.

Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z dnia 20 września 2002 r. z późn. zm.) to sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i kontrola ta obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów.

Stąd, też  przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu  18.10.2010 r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji