UCHWAŁA NR 92/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR 92/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku pod nazwą „Sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany druku sprawozdania składanego przez beneficjentów w ramach rozliczenia przyznawanych przez Radę Miasta Płocka dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Powyższe podyktowane jest zmianą schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka. Zarządzeniem Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku zlikwidowany został Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, której pracownicy wyznaczeni byli do kontroli merytorycznej oraz akceptacji sprawozdania.

W celu rozliczenia przyznawanych dotacji należy dokonać zmiany druku w/w sprawozdania.   

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 978
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji