UCHWAŁA Nr 477/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 719/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 477/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr 719/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku.

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z § 50 ust. 3 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku ( Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 48, poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W załączniku Nr 1 Granice i zasięg terytorialny Osiedli Miasta Płocka  do uchwały  Nr 719/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia granic i zasięgu terytorialnego Osiedli Miasta Płocka w rubryce Nazwa Osiedla, poz. Osiedle Dobrzyńska w pkt b Wykaz ulic w rubryce -Granice i zasięg terytorialny - wyrazy:  „Gałczyńskiego - nr parzyste od 14 do 24” zastępuje się wyrazami: „Gałczyńskiego - nr parzyste od 14 do 24 i nr nieparzyste od 9 do 11”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 228
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji