Uchwała Nr 412/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Jolanty i Franciszka Gąsiorowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 412/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia  zarzutu  Jolanty  i  Franciszka   Gąsiorowskich  do   projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy  ul.  Spółdzielczą,  ul.  Oaza,  ul.  Maneżową,  ul.   Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 p'oz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą. Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 2 października 2003r. przez Jolantę i Franciszka Gąsiorowskich, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący projektowanego zajęcia działki nr ew. 738 i części działki nr ew. 739 pod ciąg pieszo - jezdny, oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 27KX - odrzucić częściowo.


§2


Zmienić projektowaną szerokość ulicy Gęsiej, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 27KX, z 7,0m na 6,0m w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 2 października 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Jolanty i Franciszka Gąsiorowskich, sformułowane jako zarzut do w/w projektu planu zawierające sprzeciw wobec zajęcia działki nr ew. 738 i części działki nr ew. 739 na projektowane zmiany
w układzie komunikacyjnym.
Przyjęte w projekcie planu ustalenia zakładały przeznaczenie działki nr ew. 738 i części działki nr ew. 739 na ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 27KX.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1120/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
1) uwzględnił częściowo poprzez zmniejszenie projektowanej szerokości ulicy Gęsiej z 7,0 do 6,0m w liniach rozgraniczających,
2) nie uwzględnił częściowo poprzez utrzymanie, w ograniczonym zakresie, projektowanego poszerzenia tej ulicy oraz poprzez utrzymanie projektowanego połączenia ulic Gęsiej
i Letniej.

Za częściowym nieuwzględnieniem w/w zarzutu przemawia konieczność utrzymania projektowanego połączenia ulicy Gęsiej z ulicą Letnią w celu udrożnienia układu komunikacyjnego, a w szczególności stworzenie możliwości jego funkcjonowania
w sytuacjach zagrożenia.
Prezydent Miasta Płocka uznał, iż całkowite uwzględnienie zarzutu nie jest możliwe ze względu na konieczność dostosowania parametrów przedmiotowej ulicy do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem minimalna szerokość ciągu pieszo - jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działek budowlanych wynosi 5,0m. Obecna szerokość ulicy Gęsiej to 3,5 - 4,5m. Ograniczenie szerokości ul. Gęsiej do 5,0m jest niemożliwe, ze względu na wystąpienie, przy wprowadzeniu takiego rozwiązania, kolizji ogrodzeń
z istniejącą siecią gazową.

Projektowane poszerzenie ulicy Gęsiej jest zgodne z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r., wg których ulica Gęsia miała szerokość 7,0m.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Rada Miasta postanawia zmienić projektowaną szerokość ulicy Gęsiej z 7,0 na 6,0m.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz, 139 z późn, zm,) Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Jolanty i Franciszka Gąsiorowskich winien być częściowo odrzucony.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 10:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 207
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji