Załącznik nr 1
Regulamin Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Załącznik nr 1 do Karty Współpracy Miasta Płocka z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi  Działalność Pożytku Publicznego

Regulamin Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


1. Zespół Konsultacyjny ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest organem opiniodawczym, działającym przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.
2. Zespół Konsultacyjny składa się z:
1) Pełnomocnika – pełniącego funkcję Przewodniczącego Zespołu
2) Przedstawicieli Rady Miasta (2 osoby)
3) Członków powoływanych przez Prezydenta spośród pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi (3 osoby).
4) członków wybieranych co dwa lata przez organizacje (6 osób).
3.     Rada Miasta wybiera swoich przedstawicieli do Zespołu spośród kandydatów zgłoszonych po     jednym przez poszczególne kluby radnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta.
4. Organizacje delegują po jednym przedstawicielu spośród 6 zespołów tematycznych wyłonionych w oparciu o „Mapę aktywności”.
5. Zespół wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza Zespołu
6. Zespół może zapraszać na swoje posiedzenia między innymi:
1) przedstawicieli komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,
2) przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych,
4) ekspertów.
7. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta wobec organizacji pozarządowych, zawartej w Karcie oraz Rocznym Programie Współpracy i przedstawienie jej wraz z wnioskami raz w roku Prezydentowi,
2) dokonywanie oceny inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe,
3) stałe monitorowanie oraz doskonalenie realizacji współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi,
4) przedkładanie do 30 lipca każdego roku Prezydentowi propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań Miasta przez organizacje pozarządowe na przyszły rok budżetowy,
5) wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
6) prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowania Rocznego Programu Współpracy, zgodnie z odpowiednią instrukcją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka.
7) prowadzenie konsultacji projektów aktów normatywnych podejmowanych przez właściwe organy samorządowe w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  organizacji, zgodnie z odpowiednią instrukcją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka
8. Zespół zbiera się na posiedzeniach zarządzanych przez Przewodniczącego stosownie do bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Wszystkie posiedzenia Zespołu są protokołowane przez Sekretarza Zespołu. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia.
10. Praca w Zespole ma charakter społeczny i nie pociąga za sobą roszczeń o wypłatę jakichkolwiek wynagrodzeń, za wyjątkiem ekspertów. W razie stwierdzenia konieczności powołania do Zespołu eksperta, wnioskujący motywuje swoją propozycje oraz wskazuje źródło finansowania. Po zaakceptowaniu przez Pełnomocnika wniosek jest przedkładany Prezydentowi, który podejmuje decyzję o jego dalszej realizacji.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 602
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji