projekty uchwał
Sesja XXXIII - 26-03-2013


OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 marca 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad


1/Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Płock miastem akademickim – możliwości, perspektywy, wymogi.
4/Informacja z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007 – 2013” w roku 2012.
5/Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012 – 2014 w roku 2012.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26.02.2013 roku.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków


1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
3. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Wsparcie na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013,
5. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd Pracy w Płocku  Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL) Priorytet  VI  „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie                     aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego,  zmienionej  uchwałą Rady Miasta      Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 344/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 r.,
6. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego,
7. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2012 rok,
8. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”,
9. likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10,
10. ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów  i określenia  ich obwodów,
11. nadania imienia publicznemu gimnazjum,
12. zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.,
13. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
14. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
15. przystąpienia Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego,
16. nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,
17. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,
18. zmiany uchwały Nr 519/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2013 rok,
19. przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2017,
20. zmiany Uchwały nr 494/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia pomiędzy Gminą Miasto Płock, Województwem Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Synagoga Płocka w Płocku trójstronnej umowy w sprawie współfinansowania przez Gminę Miasto Płock i Województwo Mazowieckie nowo                     utworzonego Muzeum Żydów Mazowieckich – Ośrodka Spotkań Kultur w Płocku,
21. powierzenia reprezentowania Gminy Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego,
22. powierzenia reprezentowania Gminy Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego,
23. powierzenia reprezentowania Gminy Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał


8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.


                         
                    Przewodniczący
                               Rady Miasta Płocka
                                             /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 19 marca 2013, godzina 08:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 272
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji