UCHWAŁA Nr 352/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: protestu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

UCHWAŁA Nr 352/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: protestu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ) oraz Uchwałą Nr 1066/LII/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego, po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego wniesionego w dniu 18 sierpnia 2003 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 21 lipca do 19 sierpnia 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.
W dniu 18 sierpnia 2003 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku wniosła do Urzędu Miasta Płocka zarzut do w/w. projektu planu dotyczący rozwiązania komunikacji z garażu  ( budynek nr 41 ) należącego do Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W uzasadnieniu zarzutu wnosząca podaje, że dojazd do przedmiotowego garażu  przez jej plac apelowy stwarza poważne utrudnienia w ochronie terenu Komendy i powstającego Miejskiego Centrum Kierowania oraz ogranicza jej prawo własności.
W toku badania sprawy stwierdzono, iż kwestionowanie przez Komendę przedmiotowego dojazdu przez teren działki nr ew. 218/129, będącej własnością Skarbu Państwa i oddanej jej w trwały zarząd, zakwalifikować należy jako protest do w/w. projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 1123/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu z następujących powodów:
1.z treści wniesionego protestu wynika, iż dojazd do garażu Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbywa się na zasadzie służebności gruntowej ustanowionej na działce nr ew. 218/129 będącej własnością Skarbu Państwa i pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
2.służebność ta stanowi przedmiot prawa cywilnego i nie może być zniesiona ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.zgodnie z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu dojazd do terenu oznaczonego symbolem 9 UW ( w tym do działki stanowiącej własność Zakładu Doskonalenia Zawodowego) powinien odbywać się z ulicy oznaczonej symbolem 3KD 1/2.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku winien być odrzucony.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 614
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji