Uchwała Nr 885/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.

Uchwała Nr 885/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy  Sierpeckiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r., Nr 130 poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 8680 m2 zlokalizowanej jako działka  nr 58   przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres 1 roku od daty podpisania umowy dzierżawy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 8680 m 2  zlokalizowanej jako  działka nr 58   przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy  wystąpił dotychczasowy dzierżawca. 
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.09.93r. do 31.08.96r., od 01.10.96r. do 30.09.99r., od 01.03.00r. do 28.02.03r. i od 01.03.03r. do 30.11.05r.  to jest łącznie 141 miesięcy.

Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października  2004r. §6 ust.1c w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości  pod uprawy na okres do 5 lat grunty o pow. do 5,00 ha.

Decyzja o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 134
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji